Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu công tác cán bộ

Bộ Chính trị quyết định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 142 về việc thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Bo Chinh tri anh 1

Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 142.

Được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Quy định số 142 nêu, người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, quy định của Bộ Chính trị.

Cụ thể, với nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và danh sách nhân sự trong quy hoạch lựa chọn, giới thiệu 1 nhân sự cho 1 chức danh để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét đưa vào danh sách, tiến hành các bước tiếp theo.

Trường hợp nhân sự từ nguồn ở nơi khác, người đứng đầu căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ giới thiệu một nhân sự cho một chức danh để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét tiến hành quy trình nhân sự.

Khi khuyết số lượng ủy viên ban thường vụ, người đứng đầu căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, đề án công tác nhân sự đại hội, danh sách quy hoạch để lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho tập thể ban thường vụ xem xét, trình ban chấp hành giới thiệu bổ sung ủy viên ban thường vụ. Nếu nhân sự được ban chấp hành thống nhất giới thiệu thì ban thường vụ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi tiến hành bầu cử.

Người đứng đầu cũng được quyền xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng của tổ chức, cơ quan, đơn vị ở cấp hành chính do mình trực tiếp quản lý theo quy định. Việc này được thực hiện căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ, sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, người đứng đầu quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Khi có căn cứ xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định thì trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu ban hành quyết định miễn nhiệm cán bộ và gửi văn bản đến cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ.

Bo Chinh tri anh 2

Một hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Phải chịu trách nhiệm kể cả khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu

Quy định 142 của Bộ Chính trị cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Cụ thể, người đứng đầu phải có trách nhiệm bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của nhân sự do mình giới thiệu; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đáng chú ý, người đứng đầu chịu trách nhiệm về quyết định của mình kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu trong hai trường hợp.

Thứ nhất, giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm, khách quan; không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Thứ hai, miễn nhiệm cán bộ không bảo đảm căn cứ, thủ tục theo quy định.

Việc xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp vi phạm quy định này được thực hiện theo quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và các quy định có liên quan.

Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện thí điểm về công tác cán bộ, gồm: Giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu; bầu bổ sung uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp; bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý.

Việc thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ được thực hiện với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên. Riêng Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương có quy định riêng. Thời gian thực hiện thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ là 5 năm.

3 nguyên tắc thí điểm giao quyền cho người đứng đầu trong công tác cán bộ:

- Bảo đảm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

- Người đứng đầu có thể thực hiện hoặc không thực hiện thẩm quyền được giao theo Quy định này và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với nhân sự do người đứng đầu giới thiệu theo quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị được đề xuất thuê biệt thự công vụ 450-500 m2

Các chức danh như Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư được đề xuất bố trí cho thuê biệt thự công vụ với diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2.

Trung ương đồng ý ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo nguyện vọng cá nhân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Bộ sách "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những công trình nổi bật của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật; gồm hai tập, tập một gồm các bài viết, trả lời phỏng vấn của Tổng bí thư đăng trên báo Nhân Dân từ năm 2011-2014. Tập 2 là những bài từ năm 2015-2017.

Nội dung sách tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

https://tienphong.vn/thi-diem-giao-quyen-trach-nhiem-cho-nguoi-dung-dau-trong-cong-tac-can-bo-post1634244.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm