Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Format-Lifestyle

Ra mắt sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa

Cuốn sách hơn 900 trang không chỉ thể hiện tư tưởng, tầm nhìn của Tổng bí thư về xây dựng, phát triển văn hóa mà còn cho thấy chân dung văn hóa của người đứng đầu Đảng ta.

Tong bi thu anh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại lễ ra mắt sách chiều 21/6. Ảnh: Nguyễn Nam.

Là nhà lãnh đạo, đồng thời là một nhà văn hóa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, coi đó là vấn đề mang tính trọng tâm, đột phá chiến lược, là nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tổng bí thư luôn quan tâm chỉ đạo với những định hướng giải pháp thiết thực từ những vấn đề bao quát cho đến các lĩnh vực, các khía cạnh cụ thể của văn hóa.

Quan điểm, đường lối, chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa được thể hiện trong cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quan điểm, tư tưởng và chỉ đạo của Tổng bí thư về văn hóa

Tại lễ ra mắt sách (diễn ra chiều 21/6, Hà Nội), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nói cuốn sách hệ thống các quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư về văn hóa Việt Nam; thể hiện tập trung và sinh động tầm vóc tư tưởng rộng lớn, tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy chỉ đạo chiến lược, nhất quán, xuyên suốt và sáng tạo của người đứng đầu Đảng ta.

Trong sách, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những phân tích, kiến giải và chỉ đạo quan trọng về đặc trưng, bản chất, vị trí, vai trò, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

“Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, khẳng định tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Nội dung sách thể hiện tư duy biện chứng về quá trình vận động, phát triển và những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Những chỉ đạo cụ thể của Tổng bí thư gửi gắm những thông điệp sâu sắc đối với các lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa. Những ý kiến của người đứng đầu Đảng ta về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản… đã khơi gợi khát vọng sáng tạo, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, những người công tác trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của Đảng.

"Thông qua 92 bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn báo chí, thư… và hơn 90 bức ảnh in trong cuốn sách (có những bức ảnh lần đầu tiên công bố về cuộc sống đời thường của Tổng bí thư), chúng ta tự hào, khâm phục trước nhân cách văn hóa cao đẹp của người đứng đầu Đảng ta, một người đảng viên cộng sản mẫu mực, một con người chan chứa tình yêu thương, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chân dung văn hóa của Tổng bí thư toát lên từ nội dung cuốn sách có sức lay động lớn lao, truyền cảm hứng và niềm tin, nhân lên quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tong bi thu anh 2

Sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Y Nguyên.

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nói cuốn sách như lời khẳng định quyết tâm trong việc chấn hưng, phục hưng ý chí, vai trò văn hóa trong phát triển đất nước ta ở thế kỷ 21.

“Đọc toàn bộ bài viết trong sách, tôi thấy tinh thần dung hòa trong văn hóa. Dung hòa không có nghĩa hỗn tạp, cốt lõi dung hòa ở đây là giữ chặt cái gốc và chấp nhận cái khác biệt, đón nhận, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa nhiều nền văn hóa khác nhau để làm giàu cho mình trong sự vận động và phát triển”, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nói.

Ba nội dung chính trong công trình của Tổng bí thư

Sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong gần 60 năm qua.

Tong bi thu anh 3

Hình ảnh tại lễ ra mắt sách chiều 21/6. Ảnh: Nguyễn Nam.

Nội dung sách được chia thành ba phần chính. Phần thứ nhất, Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, gồm 19 bài phát biểu, bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Hội nghị công tác tư tưởng - văn hóa toàn quốc, Hội nghị Tuyên giáo toàn quốc...

Với những lập luận thuyết phục, dẫn chứng phong phú và sinh động, Tổng bí thư đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hoá.

Phần thứ hai, Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa.

Với thực tiễn phong phú và tư duy lý luận sắc bén, sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng của từng loại hình văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật; giáo dục, đào tạo; khoa học, công nghệ; báo chí, xuất bản;…

Phần thứ ba, Từ luận điểm văn hóa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành Văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, khẳng định việc tổ chức biên tập, xuất bản cuốn sách của Tổng bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ cán bộ, đảng viên và nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài.

Sau Lễ ra mắt cuốn sách, Nhà xuất bản sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho ZNews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. ZNews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@zingnews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Tâm Đức

Bạn có thể quan tâm